ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be hesitant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be hesitant*, -be hesitant-

be hesitant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆す[おくす, okusu] (v5s,vi) (See 臆する) to be hesitant; to feel timid
臆する[おくする, okusuru] (vs-s,vi) to be hesitant; to feel timid

be hesitant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be hesitant
Back to top