ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be happy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be happy*, -be happy-

be happy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหยิ่ม (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ Ops. เศร้า
กริ่ม (adv.) be happy See also: be pleased, be satisfied, be contented Syn. กระหยิ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ Ops. เศร้าใจ
ครึ้มใจ (adv.) be happy See also: be pleased, be satisfied, be contented Syn. กระหยิ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้าใจ
ครึ้มใจ (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้า
ชื่นชมโสมนัส (v.) be happy See also: be joyful, be pleased, be joyous, be glad, be lighthearted Syn. ความสุขใจ, ความเบิกบาน Ops. โทมนัส
ชุ่มชื่นใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
บันเทิงใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
รื่น (v.) be happy See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased Syn. ระรื่น, สดชื่น Ops. ห่อเหี่ยว
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นเริงใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ
สบายใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สำราญ (v.) be happy See also: be joyful, be good-humoured Syn. สุข, สบาย Ops. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุข (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
สุขสบาย (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุขสำราญ, สุข Ops. ทุกข์
สุขสม (v.) be happy See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling Ops. ระทมทุกข์
สุขสันต์ (v.) be happy See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be overjoyed Ops. เศร้าโศก
สุขสำราญ (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุข Ops. ทุกข์
สุขี (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just wanted her to be happyฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุข
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข

be happy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad

be happy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up!

be happy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นชมโสมนัส[v. exp.] (cheūnchom s) EN: be happy FR:
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
ขยิ่ม[v.] (khayim) EN: be happy ; be proud of ; smile complacently FR:
กระสรวล[v.] (krasūan) EN: be glad ; be happy FR:
กระหยิ่ม[v.] (krayim) EN: be pleased with ; exult in ; feel elated at ; be happy FR:
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
เปรม[v.] (prēm) EN: be content ; be happy ; be glad FR:
ปรีดา[v.] (prīdā) EN: be delighted ; be glad ; be happy ; be pleased FR:
รตะ[v.] (rata) EN: be pleased ; be happy ; have a good time FR: avoir du plaisir
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleased ; be joyous ; feel content FR:
สำราญ[v.] (samrān) EN: be content ; be happy ; revel FR:
สำราญใจ[v.] (samrānjai) EN: content ; be happy ; delight FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
สุโขสโมสร[v. exp.] (sukhō samōs) EN: be happy FR:
สุขสบาย[v.] (suk sabāi) EN: be happy FR: être heureux
ถูกอกถูกใจ[v.] (thūkokthūkj) EN: be content ; be pleased ; be satisfied ; be happy FR:
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice FR:
สุโข[v.] (sukhō) EN: FR: be happy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be happy
Back to top