ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be glad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be glad*, -be glad-

be glad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be glad (vi.) ปิติยินดี See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข Syn. delight, enjoy, exult
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีอกดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ Ops. ไม่พอใจ
ดีเนื้อดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ Ops. เสียใจ
ดีใจมาก (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ปลาบปลื้มใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ปิติ (v.) be glad See also: be pleased, be delighted Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ
ปีติ (v.) be glad See also: be pleased, be delighted Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม
ปีติ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, สำราญ Ops. เสียใจ
มีความยินดี (v.) be glad See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice Syn. ยินดี
ยินดี (v.) be glad See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice
ยินดี (v.) be glad See also: be pleased, be delighted Syn. ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ
ยินดี (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ยินดี (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ Ops. เสียใจ
เต็มตื้น (v.) be glad See also: be delighted, be speechless with happiness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น

be glad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)

be glad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
กระสรวล[v.] (krasūan) EN: be glad ; be happy FR:
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลาบปลื้มใจ[v. exp.] (plāppleūm j) EN: be glad FR:
เปรม[v.] (prēm) EN: be content ; be happy ; be glad FR:
ปรีดา[v.] (prīdā) EN: be delighted ; be glad ; be happy ; be pleased FR:
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice FR:
ยินมลาก[v.] (yinmalāk) EN: be glad ; be very happy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be glad
Back to top