ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be gay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be gay*, -be gay-

be gay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホモっぽい[, homo ppoi] (adj-i) pretending to be gay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be gay
Back to top