ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fruitful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fruitful*, -be fruitful-