ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be friends

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be friends*, -be friends-

be friends ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
คบเป็นเพื่อนกัน[v. exp.] (khop pen ph) EN: be friends FR:
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be friends
Back to top