ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be foolish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be foolish*, -be foolish-

be foolish ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาดเขลา (v.) be foolish See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprudent Syn. โง่เขลา
โง่ (v.) be foolish See also: be stupid, be silly, be unwise Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ Ops. ฉลาด, เก่ง
โง่งม (v.) be foolish See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่มาก (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่เง่า (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โฉดเขลา (v.) be foolish See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprudent Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา
ไม่ฉลาด (v.) be foolish See also: be stupid, be silly, be unwise Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่รู้ Ops. ฉลาด, เก่ง
ไม่ฉลาด (v.) be foolish See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull Syn. โง่, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม

be foolish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be foolish
Back to top