ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fond of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fond of*, -be fond of-

be fond of ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้ายอ (v.) be fond of flattery
น้ำลายสอ (v.) be fond of good food See also: be very greedy Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล
น้ำลายหก (v.) be fond of good food See also: have great appetite for Syn. น้ำลายไหล, น้ำลายสอ

be fond of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad

be fond of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き好む[すきこのむ, sukikonomu] (v5m,vt) to do something by choice; to like; to be fond of

be fond of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
ปฏิพัทธ์[v.] (patiphat) EN: love ; be fond of ; have affection for FR:
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: be fond of ; like ; have a liking for ; prefer ; favour ; favor (Am.) FR: préférer
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of ; care for FR: affectionner ; adorer ; aimer ; avoir de l'affection (pour)
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:

be fond of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fond of
Back to top