ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fair*, -be fair-

be fair ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามผุดผ่อง (v.) be fair See also: be beautiful, be pretty, be fine Syn. งาม, สวย, สวยงาม
ลออ (v.) be fair See also: be beautiful, be pretty, be fine Syn. งาม, สวย, งามผุดผ่อง, สวยงาม
เป็นธรรม (v.) be fair See also: be just, be equitable, be impartial, be justified Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม Ops. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม

be fair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fair
Back to top