ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be exact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be exact*, -be exact-

be exact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一分一厘も違わず[いちぶいちりんもたがわず, ichibuichirinmotagawazu] (exp) to be exactly alike

be exact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be exact
Back to top