ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be elated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be elated*, -be elated-

be elated ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิงโลดใจ (v.) be elated (at) See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with Syn. เริงโลดใจ
เริงโลดใจ (v.) be elated (at) See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with

be elated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear

be elated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิงโลดใจ[v.] (linglōtjai) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with FR:
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated FR: être excité ; être exalté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be elated
Back to top