ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be down with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be down with*, -be down with-

be down with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be down with (phrv.) ป่วยเป็นโรค See also: ป่วยด้วย, ป่วย Syn. come down with, go down with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll be down with it, Coach! Come on, guys, let's go!ได้เลยโค้ช เร็วเข้าทุกคน ไปเถอะ
I could be down with that.หนูโอเคกับเรื่องนั้น
I'd totally be down with that.ผมโอเคกับเรื่องนั้นเลย

be down with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, 病倒] be down with an illness; be laid up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be down with
Back to top