ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be done up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be done up*, -be done up-

be done up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be done up (phrv.) เหนื่อยมาก Syn. tire out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be done up
Back to top