ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dizzy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dizzy*, -be dizzy-

be dizzy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be dizzy (vi.) เวียนศีรษะ See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน Syn. be confused
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาพร่ามัว (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่า, ตามัว
ตามัว (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า
ตาลาย (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว

be dizzy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.)
眩う[まう, mau] (v5u,vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about

be dizzy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dizzy
Back to top