ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dim*, -be dim-

be dim ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมเครือ (v.) be dim See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy
ฝ้าฟาง (v.) be dim See also: be hazy, be misty Syn. พร่ามัว
สลัว (v.) be dim See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear Syn. มัว Ops. สว่าง
เลือนราง (v.) be dim See also: be vague, be indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม

be dim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dim
Back to top