ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dexterous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dexterous*, -be dexterous-

be dexterous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dexterous
Back to top