ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be destroyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be destroyed*, -be destroyed-

be destroyed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วินาศ (v.) be destroyed See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated Syn. พินาศ, หายนะ
วิบัติ (v.) be destroyed See also: be ruined, collapse Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม Ops. เจริญ
หายนะ (v.) be destroyed See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated Syn. พินาศ

be destroyed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent

be destroyed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)

be destroyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
แตกดับ[v.] (taēkdap) EN: die ; perish ; be destroyed FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be destroyed
Back to top