ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be delightful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be delightful*, -be delightful-

be delightful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be delightful
Back to top