ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be defeated and ousted form the competition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be defeated and ousted form the competition*, -be defeated and ousted form the competition-