ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deeply in love

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deeply in love*, -be deeply in love-

be deeply in love ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋い焦がれる;恋焦がれる;恋こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deeply in love
Back to top