ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cruel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cruel*, -be cruel-

be cruel ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, โหดร้าย Ops. เมตตา
ทารุณโหดร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย Ops. เมตตา
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be pitiless, be brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be pitiless, be brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, be vicious Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย Ops. ใจดี
ใจหิน (v.) be cruel See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless Syn. ใจดำ, ใจร้าย Ops. ใจดี

be cruel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรี้ยวกราด[v.] (krīokrāt) EN: be strict with ; be cruel ; oppress FR:
ทารุณโหดร้าย[v. exp.] (thārun hōtr) EN: be cruel FR:
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cruel
Back to top