ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be correct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be correct*, -be correct-

be correct ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกต้อง (v.) be correct See also: be right, be accurate Syn. ถูก, ชอบ, ควร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think your theory maybe correctฉันคิดว่าทฤษฎีของคุณอาจถูกต้อง

be correct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)

be correct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแบบ[v.] (khaobaēp) EN: be right ; be correct FR:
เข้าแบบเข้าแผน[v.] (khaobaēpkha) EN: be right ; be correct FR:
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact
ถูกต้อง[v.] (thūktǿng) EN: be accurate ; be right ; be correct FR: be correct
ยุติ-[pref.] (yutti-) EN: be right ; be correct FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be correct
Back to top