ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be convinced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be convinced*, -be convinced-

be convinced ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ, สำคัญใจ
สำคัญใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ
เห็นจริง (v.) be convinced

be convinced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality

be convinced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)

be convinced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced FR: être convaincu ; être persuadé
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่แก่ใจ[X] (naē kaē jai) EN: be positive ; be convinced ; know in one's heart FR:
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ถือใจ[v.] (theūjai) EN: be confident ; be convinced FR: être confiant
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be convinced
Back to top