ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be chicken-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be chicken-hearted*, -be chicken-hearted-

be chicken-hearted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอดแหก (v.) be chicken-hearted See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted Syn. กลัว, หวาดกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be chicken-hearted
Back to top