ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cheery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cheery*, -be cheery-

be cheery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaem) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cheery
Back to top