ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be chaotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be chaotic*, -be chaotic-

be chaotic ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นวาย (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน, อลวน
อลเวง (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be chaotic
Back to top