ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be chancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be chancy*, -be chancy-

be chancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be chancy
Back to top