ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be blue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be blue*, -be blue-

be blue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หน้าเขียว[v. exp.] (nā khīo) EN: be pale with anger ; be blue in the face ; look green FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be blue
Back to top