ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be below

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be below*, -be below-

be below ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be below (phrv.) อยู่ชั้นล่าง See also: อยู่ข้างล่าง Syn. go below, send below, take below
be below (phrv.) อยู่ชั้นล่างของเรือ Syn. go below, send below, take below
be below (phrv.) (จำนวน) น้อยกว่า See also: ลดลง Syn. drop below
be below (phrv.) ต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. fall below, get below
be below (phrv.) มีตำแหน่งต่ำกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grabbing a few souls -- that's got to be below his pay grade.เจ้านี่มันเป็นราชานรกน่ะ เเค่วิญญาณไม่กี่ดวง ที่ต้องจ่ายต่ำกว่าระดับที่เขาจ่าย
According to this, the crypt has to be below an abandoned building.อ้างจากเจ้านี่ ห้องใต้ดินน่าจะอยู่ใต้ตึกร้าง
Put it on. It's going to be below freezing starting tomorrow.ใส่ตัวนี้ซะ นับจากพรุ่งนี้ไปอากาศจะหนาวขึ้น

be below ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元値が切れる[もとねがきれる, motonegakireru] (exp,v1) to be below the cost; to sell below cost

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be below
Back to top