ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be astonished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be astonished*, -be astonished-

be astonished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished

be astonished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief
舌を巻く[したをまく, shitawomaku] (exp,v5k) (id) to be astonished
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P)
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled

be astonished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[v. exp.] (pralāt jai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished ; marvel FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be astonished
Back to top