ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be against*, -be against-

be against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be against (phrv.) ทำผิดต่อ See also: ปฏิบัติขัดแย้งกับ Syn. go against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a moment we thought it might be against Prince Dae-So, but he has so much power it would be like hitting a rock with an egg.ตอนนี้พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นองค์ชายแดโซ แต่ตอนนี้เขามีอำนาจมาก มันจะกลายเป็นเอาไข่ไปปาก้อนหิน
I knew you'd be against it.ฉันรู้ว่าเธอจะต้องไม่เห็นด้วย
That would be against your code, huh?มันคงผิดกฎนาย ใช่มั้ย
Impressive, but now, we need to know how effective this weapon will be against living creatures.น่าประทับใจมาก แต่ตอนนี้ ข้าอยากจะรู้ว่า อาวุธนี่มันมีประสิทธิภาพที่จะต่อต้าน
This has to be against the Geneva Convention.นั่นทำให้เข้าในมากขึ้น เลิกคิดซะที, ตกลงมั้ย?
If you were to have children, of course, but... that would be against the rules, wouldn't it?ถ้าเจ้ามีลูกก็คงใช่ แต่ว่า นั่นมันขัดกับกฎไม่ใช่เหรอ?
I don't think they will be against it.ข้าไม่คิว่าเขาจะต่อต้าน
But no matter how bad the world gets, you don't want to be against it, do you?แต่ไม่ว่าโลกจะแย่ลงแค่ไหน เธอก็ไม่คิดจะสู้กับมันจริงมั๊ย?
No matter what we do, they will forever be against our very survival.ไม่สำคัญว่าเราทำอะไร พวกเขาจะต่อต้าน การคงอยู่ของเราตลอดไป
If anybody should be against this, it's you.ถ้าจะมีคนต่อต้านเรื่องนี้ มันต้องเป็นนาย
Ohh, having this much fun should be against the law.โอ้วว, สนุกแน่งานนี้ จะผิดกฏหมายมั้ยเนี้ย
With God by our side, who can be against us?กับพระเจ้าโดยด้านข้างของเรา ใครจะขัดขวางเรา?

be against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฝืนระเบียบ[v. exp.] (fāfeūn rabī) EN: be against the regulations FR:
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกับ[v. exp.] (khat kap) EN: be against FR:
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng k) EN: come into collision with the law ; be against the law FR:
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
ผิดกฎหมาย[v. exp.] (phit kotmāi) EN: be illegal ; be against the law ; be against the rules FR: enfreindre la loi
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed FR: enfreindre le règlement
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be against
Back to top