ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be abreast of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be abreast of*, -be abreast of-

be abreast of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be abreast of (phrv.) รักษาระดับ See also: อยู่ระดับ Syn. keep abreast of
be abreast of (phrv.) รู้ทะลุปรุโปร่ง See also: รู้ตลอดเวลาว่าความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be abreast of
Back to top