ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be about*, -be about-

be about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be about (phrv.) อยู่ใกล้ๆ See also: อยู่แถวนี้ Syn. be around
be about (phrv.) เยี่ยมเยียน See also: เดินทางไปแถวๆ Syn. get about
be about (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. go about
be about (phrv.) ทำ See also: แสดง, กระทำ Syn. send about
be about to (idm.) พร้อมที่จะ See also: พร้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we follow the tracks all the way into Harlow, it'll be about 20 miles.หากเราเดินไปตามรางตลอดทาง ถึงฮาร์โลว ก็ราวๆ 20 ไมล์
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ
Well, the bulk of it will be about the pimento loaf.ส่วนนึงจะเป็นเรื่องหมูสับอบพริก
Need to be about 10 feet deep and 15 feet wide on both sides.ให้ลึกประมาณ 10 ฟุตแล้วก็ กว้าง 15 ฟุตทั้งสองด้าน
It can't be about you. It has to be for the common good.มันไม่เกี่ยวกับคุณ มันจำเป็นสำหรับคนดี
This better not be about that dumb treasure.ดีนะที่ไม่เกี่ยวกับขุมทรัพย์โง่ๆ.
This has got to be about what has the best chance of going to market... and what is going to get us vC attention.เราควรคุยกันว่าอะไรที่น่าจะขายออก หรืออะไรที่จะทำให้นายทุนสนใจ
So there should be about three weeks of rotten garbage to break their fall.นั่นคงกินเวลาประมาณสามสัปดาห์ทีเดียว ที่ต้องปล่อยขยะไว้อย่างนั้น
Advance base camp should be about 200 yards ahead.ฐานแคมป์ดัดแปลง ควรอยู่ข้างหน้าคุณไป 200 ยาร์ตน่ะ
If you call my name, it can only be about one thing.เรียกชื่อฉันเมื่อไหร่ เป็นอยู่เรื่องเดียว
You'll probably be about as good as I was.ลูกอาจจะเก่งพอๆ กับพ่อนั่นแหละ
And how'd this get to be about you?และเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไร?

be about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行将[xíng jiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, 行将 / 行將] be about to (do something)
即将[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, 即将 / 即將] on the eve of; to be about to; to be on the verge of

be about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
入り掛ける;入りかける[いりかける, irikakeru] (v1) to be about to enter (a bath, etc.)
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
死に掛ける;死にかける[しにかける, shinikakeru] (v1) to be dying; to be about to die; to be close to death
瀕する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to be on the verge of; to be about to; to be on the point of
膝が笑う[ひざがわらう, hizagawarau] (exp,v5u) (id) to have one's knees be about to give way
行き掛かる[ゆきかかる, yukikakaru] (v5r) to be about to go; to start going; to pass by

be about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุประมาณ 50 ปี[X] (āyu pramān ) EN: be about fifty FR: âgé d'environ 50 ans
กำลังจะ[v. exp.] (kamlang ja) EN: be about to ; be on the point of ; -ing (suff.) FR: être sur le point de
กำลังจะไป[v. exp.] (kamlang ja ) EN: be about to go FR: être sur le point de partir
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
สูสี[v.] (sūsī) EN: be about even ; be close FR:
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be about
Back to top