ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bawl out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bawl out*, -bawl out-

bawl out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawl out (phrv.) ตะโกนใส่ See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bawl out (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว Syn. tell off

bawl out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out

bawl out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out FR:
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bawl out
Back to top