ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

battle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *battle with*, -battle with-

battle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battle with (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. struggle with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร"
He wants us... to send our finest swordsman... to do battle with him, preferably...เขาอยากให้เราส่งเขา ไปให้นักดาบที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประลองกับเขา
The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark.นักล่าเหล่านี้จะสู้รบ กับเหล่าอสรพิษที่ร้ายที่สุด เพื่อที่จะพิสูจตัวเองว่าเหมาะสม ที่จะเป็นพระเจ้า
The last time I saw you was at the meeting, before our battle with Han Nation.ครั้งสุดท้ายที่กระหม่อมเข้าเฝ้าพระองค์คือตอนประชุม ก่อนทำสงครามกับชาติฮั่น มันนานมากแล้ว
During a battle with the Han Nation,ในระหว่างที่สู้กับพวกฮั่น
And in a battle with her husband...และการต่อสู้กับสามีของเธอ
If we engage in a battle with the BuYeo Army while crossing the border, we'll have to go to war with BuYeo too.ถ้าเราต่อสู้กับกองทัพพูยอ ในขณะที่ข้ามเขตแดน เราจะต้องทำสงครามกับพูยอด้วย
We can save three days if we avoid a battle with the BuYeo Army.เรายังมีเวลาอีกสามวันถ้าเรา หลีกเลี่ยงการต่อสู้กับกองทัพพูยอ
If we march during the night, we can avoid a battle with the BuYeo Army.ถ้าเราเดินทัพในตอนกลางคืน , เราจะสามารถ หลีกเลี่ยงการปะทะกับกองทัพทามูล
"The hero must do battle with the woman,วีรบุรุษจะต้องต่อสู้กับสตรีเหล่านั้น
After a courageous battle with liver cancer.หลังจากต่อสู้มานานกับ มะเร็งที่ตับ
After our last battle with those large mart douches,I started to work on this.หลังจากศึกสุดท้ายของเรา,ฉันจะเริ่มงานเดี๋ยวนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า battle with
Back to top