ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

batter up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *batter up*, -batter up-

batter up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
batter up (phrv.) ทุบให้พัง See also: ทุบจนบุบบี้, ตีจนพัง Syn. smash up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า batter up
Back to top