ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basso-rilievo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basso-rilievo*, -basso-rilievo-

basso-rilievo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basso-rilievo (n.) รูปปั้นนูนต่ำ See also: รูปแกะสลักนูนต่ำ Syn. low relief Ops. high relief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basso-rilievo
Back to top