ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bash in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bash in*, -bash in-

bash in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bash in (phrv.) ทุบจนพัง Syn. beat in, crush in, stave in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, so what, he used his head to bash in the window?ก็จริง แล้วไงล่ะ มันเอาหัวมันพังกระจกเข้าไปงั้นหรอ
Big bash in the cemetery one night, parade on the next.งานทุบตีครั้งใหญ่่คืนหนึ่งในสุสาร ขบวนพาเรดจะไปที่นั้น
It was meant to bash into this iceberg thing and plunge into the briny deep with all this hoopla, and I saved it.มันควรจะต้อง ชนกับภูเขาน้ำแข็ง แล้วจมลงก้มทะเล พร้อมกับผู้โดยสาร แต่ฉันช่วยมันเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bash in
Back to top