ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bargain for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bargain for*, -bargain for-

bargain for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargain for (phrv.) ต่อรองเรื่อง See also: ตกลงกันเรื่อง Syn. dicker for, haggle over
bargain for (phrv.) คาดหวัง Syn. calculate for, reckon for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย
I think I can use it to bargain for my freedom.น่าจะใช้แลกกับอิสรภาพได้
Such a bargain for such a catch as you.แค่การแลกเปลี่ยนที่จับแกมา
He sold you out. Thought to come to me and bargain for his life.เขาขายให้คุณออก ความคิดที่จะมาหาฉันและต่อรองเพื่อชีวิตของเขา
Your world in the balance, and you bargain for one man.โลกแขวนอยู่บนเส้นด้าย แต่เจ้าต่อรอง เพื่อชายคนเดียว
She wants to bargain for her freedom.เธอคงต้องการจะต่อรองกับความอิสระของเธอ
I used to get that plea bargain for your mother.ยื่นข้อเสนอนั่นให้แม่คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bargain for
Back to top