ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bargain about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bargain about*, -bargain about-

bargain about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargain about (phrv.) ต่อรองราคาของ See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker over, haggle over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bargain about
Back to top