ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bang into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bang into*, -bang into-

bang into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bang into (phrv.) ชนเข้ากับ See also: ชนกับ, กระแทกกับ
bang into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laura realized that one branch of theoretical physics offered a way to turn the Big Bang into a sure bet.ลอร่าตระหนักว่าสาขาหนึ่งของ ฟิสิกส์ทฤษฎี เสนอวิธีที่จะเปิดบิ๊กแบงเป็นเดิมพัน ว่า
But caravans are made from plywood, and plywood does not blow up when you bang into it.แต่รถคาราวานมันทำด้วยไม้อัดนะ ไม้อัดเวลาถูกชนมันไม่ระเบิดหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bang into
Back to top