ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balk at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balk at*, -balk at-

balk at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balk at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. bail at, burke at, jib at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something tells me you're the type who might balk at a tax bill that big.บางอย่างบอกฉัน คุณจะต้องแย่แน่ สำหรับภาษีขนาดนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balk at
Back to top