ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awaken to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awaken to*, -awaken to-

awaken to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awaken to (phrv.) ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ) Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dream and one day soon you will awaken to the truth.ฝันไปเถอะแล้ววันหนึ่งเจ้าจะตื่น มาพบกับความจริง
They can awaken to their full potential.พวกเขาสามารถปลุกพลัง เต็มศักยภาพที่พวกเขามีได้ เราต้องหยุดพวกเขา
We have awaken to the truth that we have become slaves to the Corporate Congress...เราตื่นมาจากความจริง ซึ่งพวกเรากลายเป็นทาสของสมาชิกองค์กร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awaken to
Back to top