ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awaken from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awaken from*, -awaken from-

awaken from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A person can awaken from a coma convinced of a reality that was previously only fantasy.คนที่ตื่นจากอาการโคม่า มีความแน่ใจว่าเป็นความจริงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงจินตนาการ!

awaken from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awaken from
Back to top