ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

await a favorable opportunity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *await a favorable opportunity*, -await a favorable opportunity-