ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

availability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *availability*, -availability-

availability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
availability (n.) ความสะดวก Syn. fitness Ops. unfitness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
availabilityสภาพพร้อมใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]

availability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベイラビリティ;アベイラビリティー[, abeirabiritei ; abeirabiritei-] (n) availability
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria
アベイラビリティ率[アベイラビリティりつ, abeirabiritei ritsu] (n) availability ratio
満空情報[まんくうじょうほう, mankuujouhou] (n) information on space availability in a parking lot (car park)
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] (n) {comp} data unavailability; lack of data; shortage of data
可能性[かのうせい, kanousei] (n) potentiality; likelihood; possibility; availability; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability
動作率[どうさりつ, dousaritsu] availability ratio
可用性[りようせい, riyousei] availability
可用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio
可能性[かのうせい, kanousei] availability
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data

availability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liefermöglichkeit {f}subject to availability
Liquiditätseffekt {m}availability effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า availability
Back to top