ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atone for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atone for*, -atone for-

atone for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atone for (phrv.) ชดใช้เรื่อง See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bones say you must. No one else can atone for your father's sin.กระดูกทำนายว่าเจ้าต้องแข่ง ไม่มีใครล้างบาปพ่อเจ้าได้
No matter what words I used... they wouldn't be able to atone for what I did.ไม่ว่าผมจะใช้คำไหน... ก็ไม่สามารถไถ่โทษในสิ่งที่ผมก่อไว้ได้
I offer a chance for you to atone for the death of his wife.ข้าเสนอให้เจ้าสิ่งหนึ่ง ทำให้พระชายาต้องตาย
That's what I can do to atone for my sins.นั่นล่ะคือสิ่งที่ชั้นทำได้ เพื่อไถ่บาปตัวเอง
How do I atone for something I haven't done yet?ดูจะไถ่บาปอะไรบางอย่างได้มั้ย ในเมื่อหนูยังไ่ม่ได้ทำไปเลย
How do I atone for something I haven't done yet?ทำยังไงฉันถึงจะชดใช้ ในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ
I think you know what you need to do to atone for this sin.พ่อว่าลูกก็รู้ว่าควรจะทำอะไรเป็นการไถ่บาปครั้งนี้
I will find who he is. And make him atone for his mistake.หนูจะหาให้พบว่าเป็นใคร และจะให้เขาชดใช้ความผิด
Uther's dead. He can't atone for what he did.การตายของอูเธอร์ เขาไม่สามารถชดใช้สิ่งที่เขาได้ทำไว้
You know... most men don't get the opportunity to atone for their mistakes.รู้ไหม... คนส่วนมากไม่ค่อยได้รับโอกาส แสดงความสำนึกผิด
I promised you to atone for my sin 15 years ago.ฉันสัญญากับคุณว่าจะแก้ไขบาปของฉันเมื่อ 15 ปีก่อน
Sacrificing the innocent, to atone for the sins of the guilty, what kind of love is that?เสียสละชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อลบล้างความผิดบาปของคนบาป นี่มันความรักแบบไหนกัน

atone for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)

atone for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atone for
Back to top