ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atomic bomb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atomic bomb*, -atomic bomb-

atomic bomb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atomic bomb (n.) ระเบิดปรมาณู Syn. A-bomb, nuclear weapon
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบิดปรมาณู (n.) atomic bomb See also: A - bomb
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if you'll excuse me, the father of the atomic bomb wants a saucer of milk.งั้น ฉันขอตัวก่อนนะ เจ้าพ่อแห่งระเบิดนิวเคลียร์อยากกินนมแล้ว
The atomic bomb was The Manhattan Project.ระเบิดปรมาณู เคยใช้รหัสโครงการแมนฮัตตัน
If the mortgage bonds were the match and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk President holding his finger over the button.หากพันธบัตรจำนองมีการ แข่งขัน และ ซีดีโอs เป็นยาจก น้ำมันก๊าดแช่ แล้ว ซีดีโอ สังเคราะห์เป็น ระเบิดปรมาณู
Lewis Ranieri's mortgage bond, and turned it into an atomic bomb of fraud and stupidity that's on its way to decimating the world economy.พันธบัตรจำนองลูอิสรานิเอรี่ ของ และกลายเป็นระเบิดปรมาณู ของการทุจริตและความโง่เขลา
They found these all over Hiroshima after the first atomic bomb was dropped.พวกเขาเจอมัน ที่ฮิโรชิม่า หลังจากอโตมิคบอมบ์ลูกแรกที่ปรับลดลง
You have priceless batteries and an atomic bomb in your bag.นายพกทั้งแบตล้ำค่า ทั้งปรมาณู
You mean that thing out there? An atomic bomb?คุณหมายถึงหัวรบปรมาณูข้างนอกโน่น
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด!
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม
Second, the amount of power it would take to convert energy in matter would be like nine atomic bombs.อย่างที่สอง พลังลงานที่ต้องใช้นั่นนะ เทียบเท่าลูกระเบิดอะตอมเก้าลูกเลย
Maybll wipe out this city like an atomic bomb.หรืออาจจะทำให้ทั้งเมืองหายไปเหมือนกับระเบิดเลย
President Truman dropped two atomic bombs on Japan to end World War II.ครั้งสุดท้ายที่สู้กัน เขาฆ่าผม ไป ไป

atomic bomb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内爆法原子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, 内爆法原子弹 / 內爆法原子彈] implosion atomic bomb

atomic bomb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカドン;ぴかどん[, pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995)
原子爆弾[げんしばくだん, genshibakudan] (n,adj-no) (See 原爆) atomic bomb; A-bomb
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P)

atomic bomb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt para) EN: atomic bomb FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atomic bomb
Back to top