ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at once

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at once*, -at once-

at once ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at once (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, instantly
at once (adv.) ในเวลาอันใกล้นี้ See also: ในไม่ช้า Syn. instantly, immediately, soon
at once (idm.) ทันทีทันใด Syn. immediately
at once (adv.) โดยทันที Syn. immediately, soon, instantly
at once (adv.) ทันทีทันใด See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately
at once (adv.) ทันที See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately
at once (adv.) ทันที See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately
at once (adv.) หลังจากนั้นทันที Syn. suddenly, afterward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) at once See also: instantly, immediately, promptly, suddenly Syn. ทันที, โดยพลัน
ปั๊บ (adv.) at once See also: immediately, suddenly Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด
พลัน (adv.) at once See also: instantly, immediately, promptly, suddenly Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน
รวด (adv.) at once See also: at one time, at a stretch, throughout
เดี๋ยวนั้น (adv.) at once See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
You must bring me to him at onceเธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ

at once ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 一下子] in a short while; all at once; all of a sudden
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, 登时 / 登時] immediately; at once
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, 当下 / 當下] presently; immediately; at once
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, 连忙 / 連忙] promptly; at once
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once

at once ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once
耳そろえて;耳揃えて[みみそろえて, mimisoroete] (exp) (col) all at once (usu. of payment); at one go
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
一度に[いちどに, ichidoni] (adv) all at once; (P)
一斉[いっせい, issei] (n-adv,n) simultaneous; all at once; (P)
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P)
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P)
取りあえず(P);取り敢えず(P);取敢えず[とりあえず, toriaezu] (adv,n) (uk) at once; first of all; for the time being; for now; (P)
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)
忽ち[たちまち, tachimachi] (adv) (uk) at once; in a moment; suddenly; all at once; (P)
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P)
突然[とつぜん, totsuzen] (adj-na,adj-no,adv) abrupt; sudden; unexpected; all at once; (P)
頓に[とみに, tomini] (adv) suddenly; all at once; rapidly

at once ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
ปั๊บ[adv.] (pap) EN: at once FR: tout de suite
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately FR: immédiatement
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately ; suddenly ; at once ; abruptly FR: abruptement ; soudainement
กินข้าวมื้อเดียว[v. exp.] (kin khāo me) EN: eat once a day ; take one meal a day FR: prendre un seul repas par jour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at once
Back to top