ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assist with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assist with*, -assist with-

assist with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assist with (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist at, assist in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Send them in heavy. Tell them we'll assist with the entry.จัดเต็มไปเลยนะ บอกพวกนั้นว่าเรามีหมาย
Of course, there'll be someone to assist with the day to day things.แน่นอน ว่าจะต้องมี คนมาคอยช่วยดูแลแน่ กับวันต่อวันที่ต้องมีสิ่งของบางอย่าง
There were two other surgeons qualified to assist with that procedure.มีศัลยแพทย์คนอื่นอยู่ตั้งสองคน ที่มีความชำนาญในการช่วยผ่าตัด
Do we need to get someone in here to assist with the surgery?เราต้องพาใครมาที่นี่ เพื่อช่วยในการผ่าตัดรึเปล่า?
There's a theory about pattern recognition where you don't even have to look at the clues anymore, but I found that going across instead of down helps because the sequence of saccades and fixations in traditional reading assist with other oculomotor tasksมีทฤษฎีเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบ โดยคุณไม่ต้องมองคำใบ้เลยด้วยซ้ำ แต่ผมพบว่าการทำแนวนอน แทนที่จะเป็นแนวตั้งมันง่ายกว่า
Assist with getting the wounded back to the Stargate.ไปช่วยคนที่บาดเจ็บ กลับไปยังสตา่ร์เกต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assist with
Back to top